Chương trình Trung học Phổ thông

NỘI DUNG GIÁO DỤC THPT

Phát triển những nội dung đã học ớ các lớp trước, bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết phổ thông, cơ bản về tiếng Việt, toán, lịch sử dân tộc, kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, có những hiểu biết cần thiết, tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sang tạo của học sinh; phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng cho học sinh phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú và trách nhiệm học tập cho học sinh..

Hình thức tổ chức giáo dục bao gồm các hình thức tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục trên lớp, trong và ngoài nhà trường. Các hình thức này được cân đối, hài hòa giữa dạy học các môn học và hoạt động giáo dục; giữa dạy học theo lớp, nhóm và cá nhân; bảo đảm chất lượng giáo dục chung cho mọi đối tượng và tạo điều kiện phát triển năng lực cá nhân của học sinh. Đối với học sinh có năng khiếu, APC vận dụng hình thức tổ chức dạy và hoạt động giáo dục thích hợp để làm phát triển năng khiếu, tài năng của các em.

SÁCH GIÁO KHOA, TÀI LIỆU DẠY HỌC

  1. Đối với chương trình trung học Việt nam
  2. Lớp 6, 7, 8, 9: Sử dụng bộ sách giáo khoa THCS.
  3. Đối với chương trình tiếng Anh quốc tế
  4. Sử dụng sách hoặc tài liệu được ghi trong bảng sau tuỳ theo từng lớp