Ban đại diện học sinh của trường Bắc Sơn bao gồm một nhóm học sinh được các bạn cùng học trong trường bầu lên để mang lợi ích đến cho toàn thể học sinh của trường. Ban đại diện học sinh mang đến sinh khí và ý tưởng mới cho chương trình, dồn hết tâm sức giúp đỡ học sinh trở thành người lãnh đạo tài ba và đam mê học hỏi suốt đời. Các thành viên của Ban đại diện giúp học sinh có tiếng nói và cung cấp cơ hội cho học sinh rèn luyện các kỹ năng có thể mang ra áp dụng tại cơ quan, trường học và cộng đồng.

Ban đại diện học sinh đề ra các kế hoạch để học sinh vui chơi cùng với các sự kiện phục vụ cộng đồng và các hoạt động gây quỹ. Học sinh sẽ có kinh nghiệm làm việc theo nhóm và nắm vai trò lãnh đạo. Trong từng cấp lớp sẽ có một chủ tịch và một phó chủ tịch cùng với một Ðại diện lớp ở những cấp lớp cao hơn. Mỗi nhóm học sinh có trách nhiệm đảm bảo cấp lớp của mình được kết hợp chặc chẽ với mọi chức năng của nhà trường. Thông qua hoạt động tập thể và tinh thần cống hiến, Ban đại diện học sinh sẽ đạt được nhiều thành quả lớn lao cho năm học!